Fe Dergi: Feminist Eleştiri Yıl 12 Sayı 2, 2020 Ankara Üniversitesi hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X
Megan Rapinoe

https://apicciano.commons.gc.cuny.edu/2020/05/02/soccer-star-megan-rapinoe-offers-to-be-joe-bidens-running-mate/fe dergi’nin 200 sayfa, 15 makale beş dosyalık bu yeni sayısında Ruh ve Beden, Coğrafyanın Cebri, Kadınlık, Fark ve Kimlik Anlatı Kanalları Şiddeti Konuşmak isimli beş dosyayla hem daha önce tartıştığımız spor, şiddet, coğrafya, kimlik edebiyat, psikoloji konularını geliştiren hem de yeni tartışmalar yaratan makaleler var.

Ruh ve Beden dosyasında Güler Cansu Ağören Depresyonun bireysel-sosyal, içsel-dışsal, özsel-etkilenimsel, bedensel-zihinsel gibi eril dikotomilerle çerçevelendirildiğini söylüyor ve biyomedikal depresyon anlayışının altında yatan ontolojik zemini feminist bir sorgulamaya tabii tutuyor. Binaz Bozkur ise psikolojinin kadınların güçlendirilmesi konusunun önemi bir parçası olduğunu söylüyor ve kadınlarda psikolojik güçlenmeyi ölçecek Türkçe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmeyi hedefliyor. Özlem Aydoğmuş Ördem ise Foucault’nun biyo-iktidar ve biyo-politika kavramları ve Turner’ın beden sosyolojisi kuramı çerçevesinde düzenleyici iktidarın söylemlerinin kadın bedenini ve makro düzeyde nüfusu nasıl etkilediğini inceliyor. Etkileyici Türkiye Futbolunda Kadın: “İş”i Olmayan ve Olmaması Gereken Yerde” makalesinde ise Yağmur Nuhrat kadın futbolunun ikincilleştirilmesini, değersiz ve önemsiz görülmesini ve futbol üzerinden kadının ötekileştirilmesinin bileşenlerinin futbolun kadın için bir iş olmaktansa hobi ya da bir toplumsal ilerleme aracı olarak değerlendirilmesi olduğunu öne sürüyor. “Modern Yoganın Analizi: Cinsiyetlendirilmiş Bir Sosyal Alan” makalesinde ise Özge Duman ve Canan Koca yoga alanını, Bourdiue’nün eylem kuramı kullanılarak bir sosyal alan olarak analiz ediyor. Bireysel görüşmeler katılımlı gözlem ile Türkiye’deki yoga alanının kendine özgü habitusunu, beden sermayesinin gördüğü değer ve alanın aktörleri tarafından cinsiyetlendirilmesi çerçevesinde inceliyor.


Coğrafyanın Cebri dosyasında yazarımız Leyla Bektaş Ata iki nesil kadın anlatılarında İzmir’in gecekondu mahallelerinden Limontepe’de yaşayan kadınların kentsel dönüşüm süreci eşiğinde ev, mahalle ve kent deneyimini inceliyor. Kendi çocukluğunun geçtiği bu bölgede göç hikâyelerini, mahalle kurulumunu, komşular arasında geliştirilen ilişkileri kuşaklar üzerinden incelemesi mekân deneyimindeki süreklilik ve kopuşların izini sürmesine olanak tanıyor. Feminist çalışmalarda artan mekan analizlerine ilgiye vurgu yapan Gökben Demirbaş ise, Bursa’da kadınların mahallede serbest zamanlarını nasıl geçirdiklerini coğrafi yöntemlerle araştırıyor. Böylece, kadınların kent ile kurdukları toplumsal cinsiyetlendirilmiş mekansal ilişkilerini ortaya çıkarıyor.

Kadınlık, Fark ve Kimlik dosyasında Adalet Güçlü ve Hülya Çakır Midyat Örneğinde Süryaniliğin kadınların aile yaşamına kültürel yansımasını aile yapısı, Süryani kültürüne olan yakınlıkları, çocuklarını yetiştirme şekilleri, kültürün gündelik hayata yansımaları, çocuklarının kültürlerine yakınlıkları, Süryani kültüründe kadının konumu ve kültürün devamlılığındaki rolü çerçevesinde tartışıyorlar. Güler Özdemir Ülkücü “Asenalar”ın kadın kimliğini nesneleşerek” kusmasının 1990’larla birlikte daha görünür olduğunu, kadınların siyasetin aktif özneleri olarak harekete geçerken “eril kurgular”ın dışına çıkıp çıkamadıkları sorguluyor. Zelal Özdemir ve Asuman Özgür Keysan Türkiye’deki İslamcı Kadın STK’ları AKDER ve BKP'ye eşitlik, annelik, iş çerçevesinde bakıyor ve 2012'den 2018'e BKP pek değişmezken AKDER’in geri adım attığını savunuyor.

Anlatı Kanalları dosyasında Muzaffer Derya Nazlıpınar Subaşı "Kilitler Altına Alınmış Kadın Bedeninin Gençliğin O Yakıcı Mevsimi’nde Uyanışı" yazısında ataerkil bir toplumda hep "makul" olana hapsedilmeye çalışılan kadının bedeni ve cinselliği üzerindeki hakimiyetini nasıl kurduğunu Erendüz Atasü'nün romanındaki söylem ve dil kullanımı üzerinden inceliyor. “12 Eylül Romanında Birey: Erkekliğin Yeniden İnşası Açısından 'Kusma Kulübü'nü Okumak” makalesinde ise yazarımız İlknur Karanfil, Mehmet Eroğlu’nun kaleme aldığı Kusma Kulübü romanını iç sorgulamalar, psikolojik buhranlar ve bireysel kimlik konularının öne çıkışı ve toplumsal cinsiyet ilişkileriyle birleştiğinde erkekliğin inşası bağlamında okuyor. Bu doğrultuda melez erkeklik biçimlerini de tartışmaya açarken başkarakterin erkekliğinin ilişkilendiği kadınlar aracılığıyla yeniden inşa ederek güçlendiğini savunuyor. Elif Akçalı ve İrem İnceoğlu Kadınlık ve Erkekliğin Değişmeyen Halleri: Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet”te içerik analizi ve metin analizi aracılığıyla kadın ve erkek karakterlerin fiziksel ve duygusal özellikleri, üstlendikleri roller, ve yer aldıkları sahneler açısından kalıplaşmış toplumsal cinsiyet algılarını pekiştiren şekilde temsil edildiklerini argümanının ötesine geçerek “erkeklik” ve “kadınlık” anlayışının daha derinlikli bir okumasını yapıyor.

Şiddeti Konuşmak dosyasının ilk makalesi olan “Video Temelli Mülakatlarda Kadına Yönelik Şiddet”te Esra Karakuş Umar özellikle fen ve matematik eğitiminde kullanılan ve videolar izletildikten sonra görüşmecilerin videolardaki şiddeti nasıl anlamlandırdıklarına yoğunlaştığı video temelli mülakat tekniğini bireylerin psikolojik, ekonomik ve dijital şiddeti nasıl anlamlandırdıklarının "söylem analizi"ni gerçekleştirmek için kullanıyor. Son olarak“Erkeklerle Şiddeti Konuşmak: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddeti Anlama ve Önlemede Erkek Katılımını Psikososyal Yaklaşımın Sunduğu İmkânlar Üzerinden Düşünmek” makalesinde Erman Örsan Yetiş kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin son bulmasında çözümün bir parçasının erkekler olduğunu öne süren görüşlerin erkeklerin şiddeti nasıl algıladıkları sorusuna cevap vermeden eksik kaldığını savunuyor ve bu soruya bir cevap vermeye çalışıyor.


Ruh ve Beden

1. Depresyon ve Modern Düşüncenin Eril Dikotomileri/ Depression and the Patriarchal Dichotomies of Modern Thought
Güler Cansu Ağören__________________________________1

2. Kadın Psikolojik Güç Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması/ Women's Psychological Empowerment Scale: A Scale Development Study

Binaz Bozkur________________________________________15

3. Kadın Bedeni ve Biyo-İktidar/Biyo-Politika Söylem Düzeni/ Woman’s Body and Discursive Order of Biopower/Biopolitics
Özlem Aydoğmuş Ördem_______________________________32

4. Türkiye Futbolunda Kadın: “İş”i Olmayan ve Olmaması Gereken Yerde/ Women in Football in Turkey: Nonworkers out of Place
Yağmur Nuhrat_______________________________________45

5. Modern Yoganın Analizi: Cinsiyetlendirilmiş Bir Sosyal Alan/ Analysis Of Modern Yoga: A Gendered Social Field

Özge Duman, Canan Koca______________________________59


Coğrafyanın Cebri

6. Anneler Ne Yapar, Kızları Ne İster? İki Nesil Kadın Anlatılarında Bir Gecekondu Mahallesi/ What Do Mothers Do, What Do Their Daughters Want? A Squatter (gecekondu) Neighborhood/ Through The Female Narratives Of Two Generations

Leyla Bektaş Ata______________________________________74

7. Contribution of Geographical Research Methods to the Study of Gender Relations/Coğrafi Araştırma Yöntemlerinin Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin İncelenmesine Katkısı

Gökben Demirbaş______________________________________88

Kadınlık, Fark ve Kimlik

8. Süryaniliğin Kadınların Aile Yaşamına Kültürel Yansıması: Midyat Örneği/ Cultural Reflection of Syriacism to the Family Life of Women: Midyat Example

Adalet Güçlü, Hülya Çakır________________________________103

9. Ülkücü Kadınlar ve Kadın Kimliğinin İnşası: “Asenalar”/ Ulkucu Women and the Building of Women’s Identity: “Asenas”

Güler Özdemir__________________________________________116


10. Converging/Diverging Frames: A Case of Islamist Women’s CSOs in Turkey/ Benzeşen/Farkılaşan Çerçeveler: Türkiye’deki İslamcı Kadın STK’lar Örneği
Zelal Özdemir, Asuman Özgür Keysan________________________129Anlatı Kanalları

11. The Awakening of the Locked Up Female Body in That Scorching Season of Youth/ Kilitler Altına Alınmış Kadın Bedeninin Gençliğin O Yakıcı Mevsimi’nde Uyanışı

Muzaffer Derya Nazlıpınar Subaşı____________________________141

12. 12 Eylül Romanında Birey: Erkekliğin Yeniden İnşası Açısından 'Kusma Kulübü'nü Okumak/ Individual in September 12 Novel: Reading 'Kusma Kulübü' in Terms of Reconstruction of Masculinity

İlknur Karanfil ___________________________________________149

13. Kadınlık ve Erkekliğin Değişmeyen Halleri: Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet/ Unvarying States Of Womanhood And Manhood: Gender in Television Series
Elif Akçalı, İrem İnceoğlu___________________________________161Şiddeti Konuşmak

14. Video Temelli Mülakatlarda Kadına Yönelik Şiddet/Violence Against Women in Video-Based Interviews

Esra Karakuş Umar________________________________________174

15. Erkeklerle Şiddeti Konuşmak: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddeti Anlama ve Önlemede Erkek Katılımını Psikososyal Yaklaşımın Sunduğu İmkânlar Üzerinden Düşünmek/ Talking about Violence with Men: Considering Male Participation in Understanding and Preventing Gender-Based Violence through the Possibilities of Psychosocial Approach

Erman Örsan Yetiş__________________________________________187