Fe Dergi: Feminist Eleştiri Yıl 12 Sayı 1, 2020 Ankara Üniversitesi hakemli dergisidir. ISSN 1309-128Xfe dergi’nin bu sayısında kadınlık halleri, göç ve yakın ilişkiler konularında ilginç ve oldukça yeni tartışmalar yürüten makaleler var. Kadınlık halleri dosyamızın ilk makalesi olan ve dosyaya adını veren “Adalet Ağaoğlu’nun Radyo Oyunlarında Kadınlık Halleri”nde Özlem Akkaya Ağaoğlu’nun “Yaşamak” ve “İki Kişi Arasında” isimli ilk iki radyo oyununu, kadınlık temsilleri ve anlatı yapıları temelinde inceliyor. “Kız-Kıza Eğlence”: Mezuniyet Kınası, Homososyallik ve Gençlik Kültürü” makalesiyle Selda Tunç Subaşi, kına geceleri ile mezuniyet balolarının melezi olarak tanımlanabilecek bir eğlence biçimi olan mezuniyet kınası yoluyla tanımlanan küçük kent merkezlerindeki yeni kadın kamusallıklarına bir bakış atıyor. “Nevşehir’de Kadınların Kent Deneyimi Üzerine Bir İnceleme” makalesinde Gökçe Nur Şafak ise toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün ve kentsel hizmetlerdeki sorunların kadınların kent hayatına yansımalarını, gündelik kentsel deneyimler bağlamında tartışıyor. Ayşem Sezer Şanlı, kent ve gündelik yaşam ilişkisini Cumartesi Anneleri çerçevesinde ele alıyor ve travmatik kayıp deneyimi ile gündelik yaşamları kesintiye uğrayan kadınların, uzun süreli oturma eylemleriyle hem gündelik yaşamlarını hem de kent mekanını yeniden inşa ettiklerine dikkatimizi çekiyor.Göç dosyamızın ilk makalesi olan “Esnek Kapitalizm Koşullarında Kadının İstihdamı ve Güçlendirilmesi Paradoksu”nda Miki Suzuki Him, ihracata yönelik sanayilerin yoksulluğa etkisini ve sömürücü istihdam koşulları ile kadını güçlendiren deneyimler arasındaki paradoksal ilişkiyi, bu güçlenmenin esnek kapitalizm ve ataerkilliğe hizmet ettiği sonucuna vararak çok yönlü bir şekilde ele alıyor. “Göç Araştırmalarında Söylem, Yöntem ve Etik: Feminist Bir Yöntem Mümkün Mü?” yazılarında Emel Coşkun, Özge Sarıalioğlu ve Cemile Gizem Dinçer uluslararası göç çalışmalarında göçmen kadınlara odaklanan araştırmaların sayısındaki artışın, bu araştırmaların yöntemlerinde hem bilimsel bilginin üretimi hem de etik açıdan bazı sorunlara neden olduğunu anlatıyorlar. “Hong Kong’da Filipinli Ev İşi ve Bakım Çalışanları ile Kadın İşverenlerin Annelik Deneyimleri”de ise Deniz Kemik Hong Kong’da yaşayan Filipinli ev işi ve bakım çalışanları ile kadın işverenlerin annelik deneyimleri üzerinden sınıf, etnisite ve göç politikaları kesişiminde “iyi anneliği” tartışıyor.Yakın ilişkiler dosyamızda iki makale var. Gizem Gülmez, 323 kişiden oluşan yetişkin örneklem üzerinde yaptığı araştırma ile gey ve lezbiyen partnerler arasında ortaya çıkan şiddet türlerini ve şiddetin yaygınlığını, yönelimin bir farka neden olup olmadığını, içselleştirilmiş homofobi ve sosyal destek düzeyi ile partner şiddeti arasındaki ilişkileri inceliyor. “Mahremiyetin Coğrafyalarının Değişimi: İstanbul’da Tinder Kullanan Kadınlar Hakkında Bir Araştırma” yazısında Ayla Deniz, İstanbul’da Tinder kullanan kadınların deneyimlerine odaklanarak mahremiyet coğrafyalarının değişimini ele alırken; sınıf, etnisite gibi etkenler kadar kentte bulunulan mekanlara ilişkin farkların da uygulamanın kullanımını şekillendirdiğini vurguluyor. COVID 19 salgınının kentlerin büyük ölçüde boşalmasına neden olduğu bu günlerde fe dergi’nin son sayısı sizleri, kadınların tanımladığı yeni kent coğrafyalarında bir gezintiye davet ediyor.

Kadınlık Halleri

1. Adalet Ağaoğlu’nun Radyo Oyunlarında Kadınlık Halleri/ Women's Affairs in Radio Plays by Adalet Ağaoğlu

Özlem Akkaya________________________________________1

2. Kız-Kıza Eğlence”: Mezuniyet kınası, Homososyallik ve Gençlik Kültürü/ “Girls Just Want to Have Fun”: Graduation Henna, Homosociality and Youth Culture
Selda Tunç Subaşi_____________________________________16

3. Nevşehir’de Kadınların Kent Deneyimi Üzerine Bir İnceleme/ A Review on Women’s Urban Experience in Nevşehir
Gökçe Nur Şafak _____________________________________30

4. Gündelik Hayatı Dönüştüren Eylem Olarak Protesto ve Protesto Aktörü Olarak Kadınlar: Cumartesi Anneleri Üzerine Bir Değerlendirme/ Protest As An Action to Transform Everyday Life And Women As Protest Actors: An Assessment on Saturday Mothers
Ayşem Sezer Şanlı_____________________________________44Göç

5. A Paradox of Women’s Employment and Empowerment in Flexible Capitalism/ Esnek Kapitalizm Koşullarında Kadının İstihdamı ve Güçlendirilmesi Paradoksu
Miki Suzuki Him______________________________________59

6. Göç Araştırmalarında Söylem, Yöntem ve Etik Feminist Bir Yöntem Mümkün mü?/Discourse, Method and Ethics In Migration Studies: Is a Feminist Methodology Possible?
Emel Coşkun, Özge Sarıalioğlu, Cemile Gizem Dinçer________70

7. Hong Kong’da Yaşayan Filipinli Ev İşi ve Bakım Çalışanları ileKadın İşverenlerin Annelik Deneyimleri/ The Mothering Experiences of Filipina Domestic Workers and Female Employers Living in Hong Kong
Deniz Kemik_________________________________________82


Yakın ilişkiler

8. Eşcinsel İlişkilerde Partner Şiddeti: Sosyal Destek ve İçselleştirilmiş Homofobi Bakımından Değerlendirilmesi/ Intimate Partner Violence In Homosexual Relationships: The Evaluation In Terms Of Social Support And Internalized Homofobia
Gizem Gülmez_______________________________________96

9. Changing geographies of intimacy: A research about female Tinder users in İstanbul/ Mahremiyetin coğrafyalarının değişimi: İstanbul’da Tinder kullanan kadınlar hakkında bir araştırma
Ayla Deniz__________________________________________