Fe Dergi: Feminist Eleştiri Yıl 11 Sayı 2, 2019 Ankara Üniversitesi hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X


fotoğraf: Tanrıça, anne, hemşire ve bebek mermer adak rölyefinden bir parça. MÖ. 5. yy, New York, Metropolitan Museum of Art, 24.97.92 http://exhibits.hsl.virginia.edu/antiqua/gynecology/


fe dergi’nin bu sayısında dijital platformlardan antik felsefeye, feminist bilgi üretiminin pek çok alandaki yansımalarına yer verdik. Gül Yaşartürk, klasik Hollywood sinemasının yeniden üretimine çokça katkıda bulunduğu annelik stereotiplerini sarsan son dönem Hollywood sinemasının beş örneğini ele alıyor. Bu filmler, hem anneliğe ilişkin kalıp yargıların çelişkilerini açığa vuruyor hem de köklü anne suçlama geleneğini tersyüz ediyor. Gökçesu Akşit ise hastayı yalnızca hastalığa odaklanarak değil, bedene ilişkin bütüncül bir bakışla inceleyen Hipokratik yaklaşımın, kadını nasıl gözlem nesnesi haline getirdiği üzerinde duruyor. Akşit, üreyen kadın bedenine yönelen bu tip bir bakışın, kadınlara özgü bir tıp dalı olarak jinekolojinin ortaya çıkışındaki rolüne işaret ediyor. Derya Gül Ünlü, dijital ebeveynlik kavramını tartışmaya açtığı makalesinde, kendisini dijital bir aile platformu olarak tanımlayan ve bir baba tarafından hazırlanan içeriği yalnızca kadınlara seslenmeyen ‘bebek.com’ sitesini inceliyor. Gül Ünlü makalesinde hem doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası dönemlerde, hem de gündelik ebeveynlik ve çocuk bakımı pratiklerinde annelerin öncelikli ebeveynler olarak konumlandırıldıkları ve dijital ebeveynlikte de cinsiyetçi iş bölümünün devam ettiği sonucuna varıyor. Çiğdem Yasemin Ünlü ise cinsiyetçi iş bölümünün kadınları yönlendirdiği ev eksenli çalışmanın bir örneği olarak terziliğe etnografik bir bakış atıyor. Kamusal-özel ikiliğinin ötesine geçen terzi dükkânını inceleyen Ünlü bir yandan kadınların ataerki ile kurdukları gündelik ilişkilere bakarken diğer yandan kadınların bir aradalıkları yoluyla şekillenen “yarı kamusal alan”ın içerdiği dayanışma, direnme ve güçlenme imkânlarını ele alıyor. Cansu Dayan ise bu imkânları, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalları’nın 30 yıllık tarihi üzerinden tartışmaya açıyor. Dayan’ın TCKÇ anabilim dallarının üç dönemini Feminist Duruş Kuramı’yla ele aldığı makalesi, Türkiye akademisinde feminist bilgi üretiminin “yaprak dökümü” dönemi olarak nitelendirdiği 2016 sonrasına ilişkin tartışmasıyla öne çıkıyor. Yaprak dökümü döneminin artan kadın düşmanlığından bağımsız düşünülmesi mümkün değil. Baydar, Kılıç, Serpen ve Günay, kadına yönelik şiddetle ilgili çalışmalarda kadın düşmanlığının teorik öneminin kabul edilmesine rağmen, geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının yokluğu tespitinden hareketle, Kadın Düşmanlığı Ölçeği'nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi çalışmasının sonuçlarını sunuyorlar. (sayı editörü: Ezgi Sarıtaş)1. Son Dönem Hollywood Sinemasında Anne Temsilleri/Representations of the Mother in Contemporary Hollywood Cinema

Gül Yaşartürk_______________________________________1


2. Hipokratik Metinlerde Kadınların Doğası ve Jinekolojinin Ortaya Çıkışı/ Women's Nature in the Hippocratic Writings and the Emergence of Gynecology
Gökçesu Akşit_______________________________________14


3. Web Sitelerinde Dijital Ebeveynlere Sunulan İçerik Toplumsal Cinsiyet Rollerinden Bağımsız Olabilir Mi?: 'Bebek.com' Web Sitesi Örneği / Can The Content Provided To Digital Parents On Websites Be Independent of Gender Roles?: 'Bebek.com' Website Example

Derya Gül Ünlü_______________________________________24


4. Yarı-Kamusal Alanda Kadın Deneyimlerine Etnografik Bakış/ Ethnographic View on Women’s Experiences in Semi-Public Sphere

Çiğdem Yasemin Ünlü___________________________________38


5. Konumlandırılmış Akademik Marjinalizasyondan Konumlandırılmış Biraradalığa: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları/From Situated Academic Marginalization to Situated Togetherness: Gender and Women’s Studies

Cansu Dayan__________________________________________51


6. Kadın Düşmanlığı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/ The Validity and Reliability Study Of The Turkish Version Of The Hostility Toward Women Scale

Veysi Baydar, Cengiz Kılıç, Ayşe Sezen Serpen, Gülay Günay________________________________________________65