Fe Dergi: Feminist Eleştiri 10 Sayı 2, 2018 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X
fotoğraf: Özlem ŞendenizOldukça farklı ve çok çeşitli dosyalar ve rekor çoklukta makale ve yine birbirinden değerli yazarlar ile geldiğimiz bir sayımız bu sayımız. Şiddet ve Nefret Karşısında Yeni Faillikler dosyamızda Alev Özkazanç ve Özkan Ağtaş geçen sayıdaki Butler incelemelerinin izinde Butler'ın nefret söylemi eleştirisinde egemenlik ve hukukun ötesinde alternatif bir faillik haritalandırıyorlar. Tuğba Taş ise Türkiye’de kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yaratmayı amaçlayan fotoğraflardaki görsel şiddeti ortaya koyarak büyük yaralarımızdan biri olan problemi ortaya koymaya çalışırken onu pekiştirme pratiğinin problemlerini tartışıyor. Derya Gül Ünlü Etin Cinsel Politikası kitabını değerlendirerek bu dosyayı tamamlıyor.

Esra Gedik'in editörlüğünde Babalık, Annelik ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri dosyamızda erkeklik çalışmalarının ülkemizdeki en önemli isimlerinden Mehmet Bozok bu tecrübesini aktarıyor. Büşra Kocatepe ve Sabiha Bilgi ise babalık meselesinin izini annelerin yaşam öykülerinde sürüyorlar. Yayın kurulumuzun yeni üyelerinden Esra Gedik Sıfır Bir Dizisine erkeklik ve yansıması mahalle kültüründen bakıyor. Yasemin Gezer Tuğrul ise Reçel Blog ve Müslüman Anneler Bloglarını tartışarak dindar kadınların değişen annelik algısını anlamaya çalışıyor. Meral Salman Yıkmış ise yaptığı görüşmelere dayanarak anne olmama tercihine literatürde hak ettiği yeri veriyor. Sürekli yazarlarımızdan Özlem Şendeniz ise kısa ve reklam fotoğraflarına dayanan çalışmasında ağız kokusunun reklamlara nasıl konu olmak üzere yeniden biçimlendirildiğini inceliyor.

Neslihan Demirkol ve Ezgi Sarıtaş'ın editörlüğünde çıkan Edebiyatta Beden ve Cinsiyetin İnşası dosyamızda Nick Hornby’nin Futbol Ateşi romanı incelemesiyle Orkun Kocabıyık erkeklik çalışmalarına katkı yapıyor. “Dillendiril(e)meyen Kadın Bedeninin Orlando’da Dile Gelişi” makalesiyle Muzaffer Derya Nazlıpınar Subaşı ise Orlando yoluyla kadınların içselleştirilmiş reddedilme ve aşağılanma korkularına bir kez daha meydan okuyor. İranlı yazarlarımız Raheleh Bahador, Leila Hashemi, Esmaeil Zohdi ise “Uzay ve Hegemonya: Alice Munro’nun “Kaçak”ında Kimlik Keşfi” makalelerinde Munro'ya Lefebre'in mirage kavramıyla bakıyorlar.

Akça Ataç'ın editörlüğünde Eğitim, ve Sağlık ve Köy-Kent Ekseninde Siyasetin Cinsiyeti dosyamızda Nüket Paksoy Erbaydar sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinde ebelerin sağlık ocağı ile ilişkisini mekânsal bir bakış açısıyla değerlendiriyor. AÜ KASAUM öğretim üyeleri Alev Özkazanç, Fevziye Sayılan ve Elif E. Akşit ise çok az çalışılmış olan toplumsal cinsiyet ve mesleki eğitim konusuna yeni bir araştırma ile katkıda bulunuyorlar. Tülay Kaya Jane Addams’ın perspektifinden kent yönetiminin cinsiyetini, “Kabak ve Kıtlık”ta ise Buğday derneğinden Güneşin Aydemir felaket meselesinin tohumlar ve toplumsal cinsiyetle ilişkisini irdeliyor.

Dergimizin dilinin ben dili ağırlıklı olması bu sene farklı ortamlarda çok tartışıldı. Sosyal bilimlerin gittiği yönde uygulanan kuramsal çerçeveler ve yönteme dair gelişmelerde ancak subjektivitenin iyi konumlandırıldığı bir objektivitenin mümkün olduğunu anlatmaya çalıştık elimizden geldiğince. Önümüzdeki sayılarda sizlerin de bu konularda gerek hakemli makale gerekse değini olacak katkılarınızı bekliyoruz.Şiddet ve Nefret Karşısında Yeni Faillikler

1. Judith Butler'ın Nefret Söylemi Eleştirisi: Egemenlik ve Hukukun Ötesinde Alternatif Bir Faillik/ Judith Butler's Critique of Hate Speech: An Alternative Agency Beyond Sovereignty and Law
Alev Özkazanç, Özkan Ağtaş______________________________________________________________________1

2. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Farkındalık Yaratmayı Amaçlayan Fotoğraflardaki Görsel Şiddet/ Visual Violence in the Images Aiming at Creating Awareness on Violence Against Women in Turkey

Tuğba Taş____________________________________________________________________________________13

Kitap Eleştirisi

3. Etin Cinsel Politikası: Feminist-Vejetaryen Eleştirel Kuramın Dayanakları Üzerine Bir Okuma/ The Sexual Politics of Meat: A Review on Basic Foundation of a Feminist-Vegetarian Critical Theory

Derya Gül Ünlü_______________________________________________________________________________25Babalık, Annelik ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri (editör: Esra Gedik)

4. Türkiye’de Ataerkillik, Kapitalizm ve Erkeklik İlişkilerinde Biçimlenen Babalık/ Fatherhood in Turkey Shaped in Between Patriarchy, Capitalism And Masculinities
Mehmet Bozok________________________________________________________________________________31

5. Toplumsal Bir İnşa Olarak Babalık: Annelerin Yaşam Öykülerinde Baba İmgesi/ Fatherhood as a Social Construction: The Image of Father in the Mothers’ Life Stories

Büşra Kocatepe, Sabiha Bilgi____________________________________________________________________43

6. Homososyal Birliktelik Örneği Olarak Mahalleyi Korumak: Sıfır Bir Dizisinde Erkeklik Halleri /Protecting the Neighborhood as an Example of Homosocial Collaboration: Masculinities in Sıfır Bir Series

Esra Gedik__________________________________________________________________________________60

7. Dindar Kadınların Annelik Algısı: Reçel Blog ve Müslüman Anneler Blogunun Karşılaştırmalı Analizi/Perception of Motherhood by Religious Women: Comparative Analysis of Reçel and Muslim Mothers Blogs

Yasemin Gezer Tuğrul_________________________________________________________________________71

8. Pronatalist Kültürde Anne Olmamak/Being Nonmother in a Pronatalist Culture

Meral Salman Yıkmış__________________________________________________________________________85

9. Kapitalizm ve Ağız Kokusu: 1920’li Yıllarda Toplumsal Cinsiyet Rollerini Listerine Reklamları Üzerinden İzlemek / Capitalism and Halitosis: Following Gender Roles Through Listerine's Advertisements in 1920

Özlem Şendeniz______________________________________________________________________________98Edebiyatta Beden ve Cinsiyetin İnşası (editörler Neslihan Demirkol ve Ezgi Sarıtaş)

10. Nick Hornby’nin Futbol Ateşi (1992) Romanında Erillik/ Masculinity in Nick Hornby’s Fever Pitch (1992)
Orkun Kocabıyık_____________________________________________________________________________111

11. Dillendiril(e)meyen Kadın Bedeninin Orlando’da Dile Gelişi/ Articulating The Unspeakable Female Body In Orlando
Muzaffer Derya Nazlıpınar Subaşı_______________________________________________________________122

12. Mirage, Space and Hegemony: The Exploration of Identity in Alice Munro’s “Runaway” / Mirage, Uzay ve Hegemonya: Alice Munro’nun “Kaçak”ında Kimlik Keşfi
Raheleh Bahador, Leila Hashemi, Esmaeil Zohdi____________________________________________________131Eğitim, ve Sağlık ve Köy-Kent Ekseninde Siyasetin Cinsiyeti (editör: Akça Ataç)

13. Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetlerinde Ebelerin Sağlık Ocağı İle İlişkisinin Mekânsal İncelemesi/ Spatial Evaluation Of Midwives’ Relationship To Healthcare Centers in Socialized Health Services
Nüket Paksoy Erbaydar________________________________________________________________________140

14. Toplumsal Cinsiyet ve Mesleki Eğitim: Mesleki Teknik Lise Kız Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma / Gender and Education: A Study on Female Students of Technical Vocational Schools

Alev Özkazanç, Fevziye Sayılan, Elif E. Akşit______________________________________________________150

15. Jane Addams’ın Perspektifinden Kent Yönetimi ve Kadınlar/ Urban Management and Women from Jane Addams’ Perspective
Tülay Kaya_________________________________________________________________________________165

Değini:

16. Kabak ve Kıtlık /The Pumpkin and Famine

Güneşin Aydemir (Hikayeleştiren: Özlem Şendeniz)_________________________________________________175