Fe Dergi: Feminist Eleştiri 9 Sayı 2, 2017 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X
Onuncu senemize yaklaşırken bu sayımız yine birkaç dosya ile geliyor. Toplumsal cinsiyet tarihinin de, hukukunun da feminizmin geleceğinin de tartışıldığı bu sayıda ilk dosyamız Adalet ve Cinsiyet bu senenin Satı Atakul makale ödülünü alan Hazal Atay’ın yazısıyla başlıyor. 18. yy Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne kadar uygulanmış olan kürtaj yasalarını tıbbi ve hukuki gerilimi ortaya sererek inceliyor ve günümüzü yorumluyor. “Adalet, Kapsayıcılık ve Eğitimde Hakkaniyetli Fırsat Eşitliği” makalesi ise çağdaş siyaset felsefesinde hakkaniyet olarak adalet teorisi ve kabiliyetler yaklaşımını kapsayıcılık ve kapsayıcı eğitim kavramları bağlamında ele alıyor.

İkinci dosyamız olan ve Ayça Kurtoğlu ve Nisan Kuyucu tarafından hazırlanan İnsan ticareti ve dayanışma dosyasında “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde İnsan Ticareti: Rantsev ve Sonrası” yazısında Nisan Kuyucu bir önceki dosyadan devamla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Rantsev kararıyla AİHS’nin 4. maddesi kapsamına alınan insan ticareti konusundaki içtihadı değerlendiriyor. “Feminist Politika Ekseninde Ankara Kadın Dayanışma Vakfı Örneği” makalesinde Beril Uğuz önemli alanlarından biri İnsan Ticareti olan Kadın Dayanışma Vakfının devlet ve STKlar ile ilişkilerini ve karşılaştığı zorlukları anlatıyor.

Üçüncü dosyamız olan Toplumsal Cinsiyet TarihindeKaragöz ve Geç Osmanlı İstanbul’unda Evlilik, Aile ve Toplumsal Cinsiyetmakalesinde Burcu Eğilmez, Karagöz’de öne çıkan temaların “eksik erkek olarak kadın” fikri, evli kadınların omuzlarına yüklenen ahlak sorumluluğu ve hane içinde geleneksel cinsiyetçi iş bölümünün sürdürülmesi olduğunu söylüyor ve evli kadınlar, ebeveynler ve çocukları arasındaki ilişkiler sınıf, eşitlik/eşitsizlik, ahlak ve dil kategorileri çerçevesinde analiz ederek Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme hamlelerinin farklı sınıflardaki aile ve evliliklerde ne şekilde değişim gösterdiği ortaya koyuyor. “Satı Beg (Sati Bik) ve İlhanlı Sonrası Orta Doğu” makalesinde ise Nilgün Dalkesen Ebu Said’in kız kardeşi Sātī Bīk’in İlhanlı hanedanlığının temsilcisi olarak siyasi ve askeri gelişmeleri nasıl yönlendirdiğini anlatıyor.

Feminizmin Geleceğinde ise Başkanlık için Wonder Woman!”: 2016 Amerikan Başkanlık Seçimleri, Hillary Clinton ve Feminist Gelecek” makalesiyle C. Akça Ataç Amerikan siyasetindeki kadın başkan tartışmalarını, ilk ideal kadın başkan prototipi olarak sunulan çizgi roman kahramanı Wonder Woman’ın ortaya çıkış hikayesi ile feminizm tarihinin kesiştiği noktalar ekseninde ele alıyor. Bu dosyamızda birbirinden ayrı konuları ele üç güçlü çalışma var. İkinci makale Linn Egeberg Holmgren ve Jeff Hearn’e ait.Erkekleri feminizm içinde ve dışında çerçevelemek”makalelerini Gökçesu Akşit ve Berfin Varışlı sadece çevirmeyip kendilerinden gelen Türkiye karşılaştırması, çevirmenlerin kendi yazdıkları makale tanıtımı ve yazar tanıtımları ile geliştirdiler. Daha önce fe dergide yayınlanmış olan Bozok ve Akşit’in Hearn röportajında Hearn’ün referans verdiği metinler arasındaki en ilginç metinlerden biri olan bu makale.feminizmin “erkek sorunu”nu aydınlatıyor!

Adalet ve Cinsiyet

Bir Yasanın Arkeolojisi: Türkiye’de Kürtaj Düzenlemeleri, Edimleri, Kısıtları ve Mücadele Alanları / Archeology of the Abortion Law in Turkey: Abortion Regulations, their Gains, Constrains and Contestations
Hazal Atay _____________________________________________________1

Adalet, Kapsayıcılık ve Eğitimde Hakkaniyetli Fırsat Eşitliği / Justice, Inclusiveness and Fair Equality of Opportunity in Education
Raşit Çelik _____________________________________________________17

İnsan Ticareti ve Dayanışma

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde İnsan Ticareti: Rantsev ve Sonrası / Human Trafficking Under the European Convention on Human Rights: Rantsev and Onwards


Nisan Kuyucu __________________________________________________30

Feminist Politika Ekseninde Ankara Kadın Dayanışma Vakfı Örneği / Feminist Policy on the axis of Governance Feminism: The Foundation for Women's Solidarity as an Example
Beril Uğuz_____________________________________________________44

Toplumsal Cinsiyet Tarihi

Marriage, Family and Gender in Karagöz / Karagöz ve Geç Osmanlı İstanbul’unda Evlilik, Aile ve Toplumsal Cinsiyet
Burcu Eğilmez _________________________________________________59

Satı Beg (Sati Bik) ve İlhanlı Sonrası Orta Doğu / Sati Beg (Sati Bik) and the Post-Ilkhānid Middle East
Nilgün Dalkesen________________________________________________71Feminizmin Geleceği

Başkanlık için Wonder Woman!”: 2016 Amerikan Başkanlık Seçimleri, Hillary Clinton ve Feminist Gelecek / Wonder Woman for President!”: 2016 American Presidentıal Elections, Hillary Clinton and Feminist Future
C. Akça Ataç ___________________________________________________81

Erkekleri feminizm içinde ve dışında çerçevelemek / Framing “men in and out of feminism”
Linn Egeberg Holmgren ve Jeff Hearn,( Türkçesi: Gökçesu Akşit ve Berfin Varışlı) 95