Fe Dergi: Feminist Eleştiri 6 Sayı 1, 2014 Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-128X
Bu sayımızın ilk dosya konusu
Kadın Tarihi. Aynur Demirdirek çok değerli yazısında literatürde ihmal edilen Müslüman ve Gayrimüslim feministler arası ilişkiler üzerinde duruyor. Feryal Saygılıgil ise Suat Derviş'i konu edinen makalesinde Derviş'in emek tarihine katkısını anlatıyor. Tolga Ulusoy'sa Sheila Rowbotham’ın kadın hareketi içerisinde ‘birinci dalga’ olarak nitelendirilen süreci anlattığı ve Türkçe'ye 2013'te çevrilen kitabını inceliyor.

İkinci dosyamız
Çoğul Kimlikler ismini bu dosyanın üçüncü makalesi olan Göze Orhon'un “Alan Araştırması Deneyimini Tartışmaya Açmak: İçeriden ya da Dışarıdan Olmak, Çoğul Kimlikler ve Toplumsal Cinsiyet” makalesinden alıyor. Orhon burada 12 Eylül darbesi öncesinde “sol-devrimci”ler, “sağ-ülkücü”ler ve herhangi bir politik aidiyeti olmayan kişilerle yaptığı derinlemesine görüşmeler yoluyla diğer kimlikler ve toplumsal cinsiyet kimliği etkileşimini anlatıyor. “Cinsiyet, teknoloji ve kent: otomobilin muğlak heteronormativizmi” makalesinde Elifhan Köse ise araba sahibi olmaya ve kentte hareket etmeye toplumsal cinsiyet rolleri açısından bakıyor. Esra Sarıoğlu ise bu rollerin emek dünyasında nasıl dönüştüğünü “Küresel Çağda Modern Kadın İşçileri Bulmak” makalesinde anlatıyor. Duygu Çayırcıoğlu ise Kamusal Alan ve Özel Alan ayrımının sinemada cinsiyet rollerine nasıl yansıdığını Demir Leydi örneğiyle dile getiriyor. Bu sayıda ileriki sayılarda daha fazla yer vermek istediğimiz erkeklik çalışmaları alanından Mehmet Bozok'un bir makalesini yayınlamaktan da çok mutluyuz. Bozok, “Eleştiren ile Eleştirilenler Arasında Nazik Karşılaşmalar: (Pro)Feminist bir Yaklaşımla Trabzon’da Erkeklikleri İncelemek” makalesinde “Trabzon erkekleri”nin neler yaparak, nasıl bir duruş sergileyerek ataerkil olduklarına bakıyor. Son olarak Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi bizzat kongre sekreteryası tarafından değerlendirilirken, Berfin Varışlı da yine KASAUM'un ev sahipliği yaptığı Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ)'nin Ağır Erkeklik atölyesini anlatıyor.


Sayının son dosyası daha önceki sayılarımızda irtibatı hiç koparmadığımız Kadın Sağlığı meselesi. Bu dosyanın tek yazısı ise Temmuz Gönç Şavran'a ait: “Sağlıkta toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri: Eskişehir'de kırsal ve kentsel alanlarda kadın sağlığı.” Gönç Şavran bu yazısında toplum sağlığını etkileyen genel faktörleri toplumsal cinsiyet bakış açısından yorumluyor.


İçindekilerKadın Tarihi

Muslim Ottoman feminists' perceptions of their non-Muslim counterparts after Meşrutiyet/ Meşrutiyet Sonrasında Müslüman Osmanlı Feministlerinin Gayrimüslim Kadınlarla Etkileşimi

Aynur Demirdirek


Sokakta bir gazeteci: Suat Derviş/ A Journalist on the streets: Suat Derviş

Feryal Saygılıgil


Kitap eleştirisi: Yeni Bir Çağ Hayali / Dreamers of a New Day: Women Who Invented the Twentieth Century

Tolga UlusoyÇoğul Kimlikler

Cinsiyet, teknoloji ve kent: otomobilin muğlak heteronormativizmi /Gender, technology and the city: The Ambiguous heteronormativism of the automobile

Elifhan Köse


Finding the Modern Women Workers in Global Era: Hiring and Training Practices in the Corporate Retail Sector in Turkey/ Küresel Çağda Modern Kadın İşçileri Bulmak: Türkiye'de Kurumsal Perakende Sektöründe İstihdam ve Eğitim Pratikleri
Esra Sarıoğlu


Alan Araştırması Deneyimini Tartışmaya Açmak: İçeriden ya da Dışarıdan Olmak, Çoğul Kimlikler ve Toplumsal Cinsiyet/ A Discussion on Fieldwork Experience: Negotiating Insider and Outsider Positions, Multiple Identities and Gender

Göze Orhon

Sinemada Kamusal/ Özel Alan Ayrımı Örneği: Demir Leydi/ The Public/Private Sphere Distinction in Cinema: The Iron Lady
Duygu Çayırcıoğlu

Eleştiren ile Eleştirilenler Arasında Nazik Karşılaşmalar: (Pro)Feminist bir Yaklaşımla Trabzon’da Erkeklikleri İncelemek/ Delicate Encounters Between The Critic and The Critiqued: Investigating Masculinities in Trabzon with a (Pro)Feminist Perspective
Mehmet Bozok

Değerlendirme: Ağır Erkeklik: Erkekliğin Ağırlığı / Heavy Masculinity: The Weight of Masculinity
Berfin Varışlı

Değerlendirme: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi’nin Ardından / After the Gender Studies Student Conference
Kongre Sekretaryası


Kadın sağlığı


Sağlıkta toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri: Eskişehir'de kırsal ve kentsel alanlarda kadın sağlığı/ Gender inequalities in health: Women's health in rural and urban areas in Eskişehir

Temmuz Gönç Savran